შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული 3 კომპანიის ობიექტისთვის გაზმომარაგების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.“

20 ნოემბერი 2017