ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების რეაბილიტაცია

29 მარტი 2017

სატენდერო დოკუმენტაციის (ნაწილი 1), I თავის 38.1 პარაგრაფის შესაბამისად, სატენდერო კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში გამოცხადებული #EIB/MIMP/DSI/NCB/34-2017 ტენდერის - „ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების რეაბილიტაცია“ (DEP170000012) შეწყვეტის შესახებ.