ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა ადგილობრივი შესყიდვების სპეციალისტის დასაქირავებლად

გამოქვეყნებულია: 18 მაისი 2017    /    ძალაშია: 7 ივნისი 2017