მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 11 მაისი 2017

სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული 3 კომპანიის ობიექტისთვის გაზმომარაგების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება” IBRD/RDP/RDPIII/SRMIDP/CS/CQS/02-2017

 

  REOI - CQS - PPI - DD for Gas Supply