მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 8 მაისი 2017
„სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული კომპანიების ობიექტებისთვის 4 ჭაბურღილის და 1 საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების საკონსულტაციო მომსახურება“ IBRD/RDP/CS/CQS/10-2017